درمان شکستگی

دکتر رسول آرام فر
بیمار فوق برای شکستگی و نامرتبی دندانهای پیشین بالا مراجعه نموده است و به روش ونیر مستقیم کامپوزیت همزمان شکستگی و نامرتبی دندانها اصلاح شد.

دکتر رسول آرام فر

دکتر رسول آرام فر